Ерасмус +

Мета проекту:

Покращення якості продукції агро-продовольчого комплексу у країнах, що стали асоційованими членами Європейського Союзу шляхом покращення навчання спеціалістів.

Завдання проекту:

- Створення спеціалізованих магістерських програм з лабораторної практики для спеціалістів агро-продовольчого сектору;
- Створення спеціалізованих курсів для післядипломного навчання працівників лабораторій;
- Оновлення навчання, що проводиться лабораторіями;
- Розробка нових практик співробітнитцва між лабораторіями та університетами на основі взаємної вигоди.

Цілі проекту:

- Розробити стандарти спеціалізації «Kабораторна практика» для магістрів спеціальностей:
ветеринарна медицина, агрономія, виробнитцво та переробка продукції тваринництва, харчові технології, розроблені у співпраці між університетами та лабораторіями на основі взаємної вигоди;
- Розробити навчальні програми і навчальні плани: існуючі програми доповнені новими предметами, визначеними відповідно до рекомендацій;
- Підготувати групи тренерів з викладачів університетів і фахівців лабораторії;
- Розробити курси для післядипломного навчання працівників лабораторій агро-продовольчого сектору;
- Залучати інструменти сталої співпраці між університетами і діючими лабораторіями: включення фахівців лабораторій до навчального процесу, організація практичних курсів лабораторіями з відвідуванням їхніх підрозділів і підприємств, створення міжнародної платформи для постійного обміну інформацією між фахівцями лабораторій і викладачами ЗВО.

Консорціум проекту:

• Національний університет м. Любляна (Словенія) - координатор
• Ліонська ветеринарна школа (Франція)
• Університет природничих наук м. Вроцлав (Польща)
• Університет м. Терамо (Італія)
• ISLE (Міжнародна асоціація з інновацій, навчання та популяризації сталого розвитку в Європі та світі)

Україна:

• Національний університет біоресурсів і природокористування України
• Науково-методичний центр «Агроосвіта»
• Державний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
• Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції
• Сумський національний аграрний університет
• Білоцерківський національний аграрний університет
• Одеська національна академія харчових технологій
• Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького

Грузія:

• Грузинська національна сільськогосподарська лабораторія
• Тбіліський державний університет
• Кавказький міжнародний університет

Молдова:

• Національний діагностичний центр
• Комратський державний університет
• Державний аграрний Університет Молдови (Кишинів)
Objective of the project:

Improving the quality of agro-food complex in the countries that have become associate members of the European Union by improving training of specialists.

Project goals:

- Creation of specialized Master’s courses in laboratory practice for specialists of the agro-food sector;
- Creation of specialized courses for postgraduate training of laboratory employees;
- Updating of training courses carried out by laboratories;
- Developing new collaborative practices among laboratories and universities based on mutual benefit.

Project goals:

- To develop standards of specialization "Kaboratory practice" for the following Master’s degrees: veterinary medicine, agronomy, livestock production and processing, food technology that are developed in collaboration among universities and laboratories on mutually beneficial basis;
- To develop curricula and syllabuses: existing training programmes are supplemented by new subjects identified according to recommendations;
- To train groups of trainers from university teachers and laboratory specialists;
- To develop courses of postgraduate training for employees of the agro-food sector laboratories;
- To involve tools of continuous cooperation among universities and existing laboratories: involvement of laboratory specialists into educational process, organization of practical courses by laboratories with the possibility to visit their units and enterprises; creation of the international platform for the ongoing exchange of information among laboratory professionals and university teachers.

Project consorcium:

• National University of Ljubljana (Slovenia) - coordinator
• Lyon Veterinary School (France)
• Wroclaw University of Natural Sciences (Poland)
• University of Teramo (Italy)
• ISLE (International Association for Innovation, Training and Promotion of Sustainable Development in Europe and the World)

Ukraine:

• National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
• Scientific and Methodological Centre “Agroosvita”
• State Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary-Sanitary Expertise
• State Centre for Certification and Expertise of Agricultural Products
• Sumy National Agrarian University
• Bila Tserkva National Agrarian University • Odesa National Academy of Food Technologies
• Stepan Gzhytskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies

© 2020 CNTU