Перший доктор технічних наук на африканському континенті

Під такою назвою в газеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» надруковано повідомлення про те, що колишній студент та аспірант нашого навчального закладу, громадянин Анголи Хамуйела Жоакім Аугушту Герра успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

На фото зліва-направо: С.І. Сидоренко, Хамуйела Ж.А. Герра, Ю.М. Кузнєцов.

Доцент факультету інженерії Університету Агоштінью Нето (Ангола) Хамуйела Жоакім Аугушту Герра на початку 1990-х навчався на кафедрі металорізальних верстатів та інструментів тоді ще Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. В 1996 році він завершив навчання, отримав диплом із відзнакою та поступив до аспірантури при кафедрі металорізальних верстатів та інструментів. По завершенні аспірантури Хамуйела Ж.А. Герра повернувся на батьківщину та почав працювати доцентом кафедри механіки факультету інженерії Університету Агоштінью Нето.

Кандидатську дисертацію на тему «Підвищення технічних характеристик безпроміжкових черв'ячних передач кінематичних ланцюгів верстатного обладнання» Хамуйела Ж.А.Герра захистив у 2003 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.01 Кіровоградського державного технічного університету. Науковим керівником даної дисертаційної роботи виступав к.т.н., доцент Владислав Семенович Надєїн.

Влітку поточного року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д26.002.11 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Хамуйела Жоакім Аугушту Герра захистив докторську дисертацію на тему «Генетико-морфологічний синтез затискних патронів» (науковий консультант – професор кафедри конструювання верстатів та машин Механіко-машинобудівного інституту д.т.н. Юрій Миколайович Кузнєцов). Рішенням вищезазначеної ради пану Герра присуджено вчений ступінь доктора технічних наук (D.Sc.) за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

Як повідомляється у публікації газети «Київський політехнік», професор Ю.М.Кузнєцов, який був першим опонентом Хамуйела Ж.А. Герра на захисті кандидатської дисертації, у подальшому став його науковим консультантом під час роботи над докторською дисертацією.

Основним науковим результатом докторської дисертації став подальший розвиток теорії синтезу затискних механізмів, розробка і реалізація методології багаторівневого генетико-морфологічного синтезу і опису технічних систем різного ступеня складності, яка пройшла практичну апробацію стосовно конкурентоспроможних затискних патронів різного призначення і конструктивного виконання. Реалізуючи генетичний принцип «від простого до складного», автор розробки, умовно кажучи, запропонував азбуку затискних патронів, що обертаються.

Основні результати докторської дисертації Хамуйела Ж.А. Герра опубліковані в 57 наукових працях, серед них: три монографії, 22 статті у фахових виданнях, 14 патентів України на винаходи і корисні моделі, один патент України на промисловий зразок.

За інформацією газети «Київський політехнік» НТУУ «КПІ»

© 2022 KNTU